Davinci Creative Projects

Beknopte Portfolio

Neem zeker ook een kijkje op de site van Erwin Maes Photography

Onze diensten

Dit zijn onze standaard uur- en dagtarieven. Wij maken voor iedere klant graag een aangepaste offerte op maat, na een verkennend gesprek.

 • Logo ontwerp (incl 3 reeksen voorstellen) : 180 €
 • Uurtarief grafiek : 55 €
 • Uurtarief media booking/administratie/backup : 45 €
 • Uurtarief besprekingen/meetings : 45 €
 • Perscontrole drukwerken per drukwerk job : 125 €
 • Transport vergoeding : 0,55 € per km indien meer dan 50 km H/T

Alle prijzen onder voorbehoud en exclusief 21% BTW.
Wij kunnen voor uw bedrijf of organisatie het volledige media/marketingpakket op ons nemen.

NIEUW : GRATIS* MARKETING AUDIT
Wij maken een volledige marketing audit van uw bedrijf, zodat u een overzicht heeft van al uw marketing kosten, en we doen voorstellen om deze te optimaliseren. Resultaat gegarandeerd!
Meer vragen hierover? Bel ons gerust of stuur een mailtje via ons contactformulier!
*voor voorwaarden,neem contact op met ons!

AANGEBODEN DIENSTEN
 • Grafisch ontwerp
 • Cataloog, uitnodigigen of flyer ontwerp en uitvoering incl. drukwerk
 • Marketing campagnes uitdenken en uitvoeren
 • Media planning van uw advertenties en media-buying en negociatie
 • Fotografische projecten
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Elke klacht betreffende de in dit document vernoemde opdrachten moet ons bereiken binnen de wettelijke acht dagen na ontvangst van dit document.
2. Onze leveringstermijnen worden zuiver als aanwijzing opgegeven, ze zijn geenszins bindend en ze kunnen zeker geen aanleiding zijn tot schade geleden door laattijdige levering. Dit geldt ook voor contractueel afgesproken leveringstermijnen, waarbij derde leveranciers betrokken zijn of waar door extra werk, overmacht of panne de levertermijn niet kan gerespecteerd worden. Laattijdige levering door leveranciers kan geenszins verhaald worden op Davinci Creative Projects bv. De klant of Davinci Creative Projects bv kan wel de opdracht afbreken in dit geval en enkel de gepresteerde uren zullen worden aangerekend.
3. De klant wordt steeds verondersteld het reproductierecht te hebben verworven van de foto’s, dia’s of andere documenten en ontwerpen die hij door ons laat reproduceren of verwerken. Het is uitsluitend op zijn verantwoordelijkheid dat we zijn opdrachten uitvoeren. Davinci Creative Projects bv kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de schending van auteursrechten op vernoemde materialen en ontwerpen aangeleverd of gevraagd door de klant.
4. Digitale beeldbewerking op beelden, aangeleverd door de klant, vallen ook onder punt 3. De klant wordt verondersteld in orde te zijn met de wet op de auteursrechten.
5. Onze facturen zijn betaalbaar contant BORGLOON, bij levering, tenzij anders aangegeven op de factuur. (in contanten of op rekening KBC BANK: BE29 7330 xxxxxxxx - BIC SWIFT: KRED BE BB) (*) Voor de levering van drukwerken geldt steeds een contante betaling bij levering bij de klant of bij een derde leveradres. Betaling gebeurt dan via de expeditiefirma, bij levering van de goederen. De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 van het BW als ingebrekestelling, zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn.
6. Het gebrek aan betaling van een factuur op de vervaldag zal van rechtswege een wettelijke intrest per maand doen lopen vanaf de datum van de factuur. In dat geval, zal het bedrag van de factuur eveneens van rechtswege worden verhoogd met 15% met een minimum van 150,00 euro, voor buiten-gerechtelijke inningskosten. Bij niet betaling na een schriftelijke aangetekende verwittiging, behouden wij het recht om alle verdere bezittingen van de klant die bij ons aanwezig zijn of die digitaal geleverd zijn op een externe internetserver of enig ander digitaal medium, in bewarend beslag te nemen of op non-actief zetten tot de betaling van de factuur. In dit geval zal voor de periode van beslag op deze goederen of diensten een schadevergoeding worden gerekend van 30,00 euro per dag. Gedeeltelijke betaling van de factuur wordt behandeld als niet-betaling. Goederen die dienen te worden verzekerd blijven verzekerd op kosten van de klant tijdens deze bewaringstermijn.
7. In geval van betwisting van de facturen zijn de rechtbanken bevoegd, zelfs in geval van meerdere verweerders of oproeping in tussenkomst en vrijwaring.
8. Alle digitale bestanden, grafische ontwerpen en prints die wij maken zijn onze eigendom. Onze creaties zijn beschermd door de Belgische wet op de auteursrechten en Davinci Creative Projects bv blijft eigenaar van het recht op reproductie. Het grafisch reproductierecht wordt slechts verleend voor een welomschreven gebruik, dat wordt bepaald bij het ontwerp, het nemen van de foto’s of bij de aankoop van het fotografisch document. Elk nieuw gebruik (op een andere manier of in een andere context) ervan vereist de toestemming van de auteur en geeft recht op een bijkomende vergoeding. Wij kunnen afstand doen van dit recht onder punt 8, mits een vooraf afgesproken afkoopsom, die forfetair 50% van de produktiekosten bedraagt. Davinci Creative Projects bv behoudt ten alle tijde het recht om deze creaties vrij te gebruiken in zijn eigen publiciteit (portfolio, website, folders, ...) om zijn eigen zaak te promoten.
9. Voor sommige opdrachten, waar derden als leverancier optreden, kan het gebeuren dat de facturatie via deze leverancier verloopt, rechtstreeks aan de klant (vb. voor drukwerken, fotografie, binnenhuisinrichting, modellen, ...). Wij kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor eventuele betwistingen op deze facturen. Zij zijn uitsluitend een zaak tussen de leverancier en de klant.
10. Op verzoek van de klant kan de facturatie van derden als leverancier via ons gebeuren. In dat geval vervalt geenszins de afstand van aansprakelijkheid onder punt 9. Voor deze extra service wordt wel een op voorhand afgesproken bedrag aangerekend.
11. Bij goedkeuring van de offerte/bestelbon gaat de klant akkoord met volgende bepalingen :
- Bij een offerte voor een grafische realisatie of foto zal eerst en ontwerp worden voorgesteld. Bij goedkeuring van de klant van dit ontwerp, zal de uitvoering plaatsvinden. Elke correctie van het ontwerp, na de goedkeuring hiervan door de klant (auteurscorrectie) is volledig voor rekening van de klant, zonder dat Davinci Creative Projects bv hiervoor de klant hoeft te verwittigen. Bij ingrijpende wijzigingen zal een nieuwe offerte worden gemaakt voor deze wijzigingen, en de tot dan toe uitgevoerde werken zullen worden gefactureerd.
- Bij goedkeuring van een offerte/bestelbon met een bedrag na korting van meer dan 1500,00 euro., zal een voorschot dienen te worden betaald van 30%, met een minimum van 800,00 euro, alvorens de werken worden aangevat. Bij niet betaling van dit voorschot binnen de 30 dagen zal de opdracht worden beschouwd als geannuleerd door de klant, en gelden de bepalingen van artikel 11.bis .
11 a. - Bij annulering van het werk, na de goedkeuring van de offerte, zal een schadevergoeding van 15% worden aangerekend, met een minimum van 150,00 euro, evenals alle reeds gemaakte kosten of uitgevoerde werken, inclusief de kosten die gemaakt zijn bij derde leveranciers door Davinci Creative Projects bv. Deze kosten worden verhoogd met volgende kosten : de kosten van besprekingen van het ontwerp, de ontwerpkosten, verplaatsingen aan 0,50 euro/km, ... Indien reeds een voorschot werd betaald, zal dit voorschot al deze kosten dekken. Het voorschot kan in dit geval niet meer worden verhaald op Davinci Creative Projects bv. De ontwerpen die reeds gemaakt werden blijven onder alle beding eigendom van Davinci Creative Projects bv. Gebruik in de toekomst van deze ontwerpen door de klant vallen op de wet van de auteursrechten. Bij een inbreuk hierop, is de klant het bedrag van de volledige offerte/bestelbon verschuldigd, inclusief een forfetaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van 150,00 euro.
11 b. - Een opdracht waar een offerte voor werd gemaakt en goedgekeurd, en waar de klant meer of extra werk vraagt, niet conform aan de offerte zal worden uitgevoerd aan 50 euro/u zonder verwittiging aan de klant van de meerprijs, indien deze meerprijs niet meer bedraagt dan 25% van het offertebedrag. Indien de meerprijs boven de 25% dreigt te gaan zal de klant hiervan verwittigd worden en worden de werken opgeschort tot de klant een goedkeuring geeft voor deze meerkost.
Annulering van een fotoshoot valt onder deze zelfde voorwaarden. Bij annulering meer dan 10 dagen op voorhand zal er een kost van 75 € worden aangerekend, bij annulering op minder dan 10 dagen voor de shoot is de schadevergoeding 125€. E-mail of app messaging correspondentie geldt als bewijs van boeking. 12. Levering : voor elk geleverd werk wordt er bij voorkeur een leveringsbon door de klant getekend en goedgekeurd. Bij ondertekening van deze leveringsbon verklaart de klant zich akkoord met de geleverde diensten of goederen. Eventuele latere gebreken zijn volledig ten laste van de klant. Betaling van de betreffende factuur of het online of 'live' gaan van een website op vraag van de klant geldt als akkoord voor oplevering, ook al is er geen opleverings- of leveringsbon getekend. Alle werken na de opleveringsdatum zijn onherroepelijk ten laste van de klant. Dit geldt eveneens voor digitale media zoals websites en presentaties.
13. Drukwerken. — Bij levering van drukwerken kan door de klant eerst een kleurenproef worden gevraagd, en eventueel komt de klant zelf op de drukpers kijken naar zijn werken, en alzo een goedkeuring geven voor druk. Afwijkingen van deze drukproef of betwistingen van de kwaliteit van het drukwerk vallen onder de voorwaarden die de drukker hanteert op zijn algemene factuurvoorwaarden (minimum toegelaten afwijkingen van kleur, aantal, ...) In geen enkel geval kan Davinci Creative Projects bv hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Indien de klant geen kleurproef vraagt zijn eventuele afwijkingen onderwerp van geschil tussen de klant en de drukker.
14. Naamsvermelding van de leverancier — op ieder drukwerk wordt in een 5-punts tekst de naam van Davinci Creative Projects bv vermeld. De klant verklaart zich hiermee akkoord. Bij onderlinge overeenkomst kan deze naam worden weggelaten. Dit moet dan wel duidelijk op de offerte/bestelbon vermeld zijn.
15. Davinci Creative Projects bv kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele gebreken in kwaliteit van een derde leverancier, zoals een drukker die in opdracht van Davinci Creative Projects bv of van de klant handelt. Iedere klacht betreffende de kwaliteit kan enkel op de leverancier worden verhaald. Indien de facturatie gebeurt via Davinci Creative Projects bv moet de faktuur voldaan worden door de klant, ook al is er een klacht over de kwaliteit. Iedere klacht moet schriftelijk aan Davinci Creative Projects bv worden meegedeeld binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen. Davinci Creative Projects bv zal deze klacht dan overmaken aan zijn leverancier.
16. Davinci Creative Projects kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor schade, veroorzaakt door vergissingen, software updates, contractveranderingen, of eender welke handeling van een derde leverancier of open-source software providers (bv Prestashop, PHP, jQuery, Google fonts,...), of na oplevering van uitgevoerde werken. Verlies van data of hardware en software-errors, laattijdige leveringen, of enige andere handeling of actie ten nadele van de klant, door de derde leverancier of open-source software providers zijn op geen enkele wijze verhaalbaar op Davinci Creative Projects bv. Dit geldt voor alle third-party software of open-source software zoals shoppingcarts, betalingsproviders, hostingproviders, CMS software, shopping frameworks, etc... Alle werken die uitgevoerd dienen te worden na oplevering (of betaling van de desbetreffende faktuur volgens art.12.) zullen worden aangerekend als computersupport aan het grafisch tarief van 55€/u.
16b. Een optioneel servicecontract kan worden opgemaakt waardoor Davinci Creative Projects voor een vast maandelijks bedrag zal instaan voor de opvolging van werken die nodig zijn na oplevering, (bv. onderhoud van softwareversies op websites of visuele (grafische ) updates, etc...) Het bedrag hangt af van job tot job en wordt in samenspraak met de klant bepaald. De betalingen voor dit servicecontract zullen tijdens de looptijd van het contract via domiciliering worden geïnd. Servicecontracten hebben een looptijd van minstens 1 jaar, opzegbaar 3 maand voor de vervaldatum.
17. Davinci Creative Projects kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor een vergissing in de offerte van een derde leverancier. Indien de derde leverancier een incorrecte prijs doorgeeft aan Davinci Creative Projects en deze zo wordt opgenomen in de offerte aan de klant, en de derde leverancier nadien deze prijs herziet, wordt deze herziening ook aan de klant doorgerekend.
18. Davinci Creative Projects kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging van goederen van de klant. De klant laat goederen achter op zijn eigen risico en zal instaan voor de verzekering hiervan. Indien Davinci Creative Projects een verzekering dient af te sluiten voor diefstal van de goederen tijdens de periode dat deze aanwezig zijn in het gebouw van Davinci Creative Projects, worden de kosten doorgerekend aan de klant, en dit nadat Davinci Creative Projects de rekening heeft gekregen van zijn verzekeringsmaatschappij. Deze bijkomende verzekering dient duidelijk op vraag van de klant te worden vermeld op de bestelbon, bij gebrek hieraan zal de klant geen verhaal hebben bij een schadegeval.
19. Davinci Creative Projects kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging van goederen of data van de klant indien de klant vraagt om op zijn computers instellingen te doen of werken uit te voeren. Wij kunnen bij wijze van service deze dienst bieden, maar alle handelingen op de computer van de klant gebeuren op eigen risico van de klant. Ditzelfde geldt ook voor remote sessions, VPN, LogMeIn, etc...
20. Bij aangetekende ingebrekestelling voor één vervallen factuur zullen automatisch alle andere openstaande facturen onmiddelijk inbaar zijn.
21.GDPR - Privacy verklaring
(*) de leveringsvoorwaarden kunnen ook zijn, 8 dagen, 10 dagen, of standaard 30 dagen factuurdatum, zoals gespecificeerd op de factuur.
De klant erkent dat hij deze overeenkomst heeft gelezen en begrepen en verklaart erdoor gebonden te zijn. De klant verklaart dat deze overeenkomst alle voorgaande brieven, offertes of overeenkomsten vervangt.

VERSION FRANÇAISE SUR DEMANDE.
All images remain under the copyright (reproduction right) of Davinci Creative Projects bv, unless otherwise agreed. The client has the right to use the designs for the designated use, mentioned on the invoice. Davinci Creative Projects bv can use the photos on his portfolio, but not in commercial publications unless otherwise agreed. © All rights reserved.

Neem contact op

Samenwerken?  Wij kijken ernaar uit om jouw project onder onze vleugels te nemen!Stuur ons een mailtje of bel ons : +32 12230198 voor meer informatie!

Contact

 • info@davinciprojects.com
 • +32 (0) 12 23 01 98
 • Davinci Creative Projects bv
  Stationsstraat 55 C.0.1
  B-3840 Borgloon
  Belgium
  BE 0475 617 625


GDPR - Privacy verklaring
U kan ten alle tijde uw contactfiche opvragen en wij zullen deze aanpassen of verwijderen op uw vraag.
All images are copyright protected, reproduction or sharing is not allowed without permission. All images are property of Davinci Creative Projects bv - Stationsstraat 55 C.0.1 - B-3840 Borgloon - Belgium. ©